Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

featured image

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, de leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving, om succesvol te zijn moeten deze opgaven voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig. De burger moet niet alleen worden geïnformeerd, maar worden gezien als gelijkwaardige partner die meedenkt, meewerkt en initiatief neemt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur.

Om hieraan een impuls te geven organiseerden het Nederlands Gesprek Centrum en het blad Binnenlands Bestuur in opdracht van het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. In een vijftal middagbijeenkomsten rondom verschillende thema’s en op verschillende plaatsen in het land werd verkend hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op?

Doordat de ervaringen van de ene bijeenkomst uitgangspunt vormden voor de volgende bijeenkomst, ontstond een estafette van succesvolle aanpakken van burgerparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie. De middagbijeenkomsten waren bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur en de vele voorbeeldprojecten op dit gebied.

De reeks bestond uit vijf bijeenkomsten van september 2018 tot januari 1019:

19 september: samenwerken in het sociaal domein, stadhuis Leeuwarden
1 november: draagvlak voor de energietransitie, gemeentehuis Amersfoort
22 november: leefbaarheid en veiligheid als co-productie, debatcentrum Arminius Rotterdam
13 december: onze omgevingswet, stadhuis Haarlem
17 januari: Kompas met verkiezing Beste Bestuurders van Nederland, theater het Speelhuis, Helmond

Op de eerste vier bijeenkomsten werden steeds een achttal voorbeeldprojecten gepresenteerd, waarna deelnemers in kleine groepen in gesprek gingen met voorbeeldprojectleiders. Deelnemers konden zo veel kennis opdoen over het hoe en waarom van deze projecten, terwijl tegelijkertijd gespreksleiders van Binnenlandse Zaken kennis opdeden over de verhouding tussen overheid en burger. Deze kennis was aanleiding voor een essay in het blad Binnenlands Bestuur, hier te lezen.

 

Gerelateerd

Ondermijning van het Lokaal Bestuur

Congres over de ondermijning van het lokaal bestuur door criminaliteit, 21 februari 2018 Met Kajsa Ollongren, Pieter Tops, Nicolette Woestenburg, Bouke Arends, Henri de Wijkerslooth en Karel Schuurman. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Lokale Democratie in de Steigers

Congres over de gevolgen van de decentralisatie voor de bestuurlijke inrichting van gemeentes, 5 oktober 2016 Met Alexander Rinnooy Kan, Maarten Allers, Marcel Boogers en Pieter van Lieshout. In samenwerking met Binnenlands Bestuur.

Machiavelli. Waarom je politiek en moraal moet scheiden

Symposium over de actuele waarde van het gedachtegoed van Machiavelli, 16 en 17 maart 2013. Met Hans Achterhuis en Leon Heuts. Het boek Il Principe of De Heerser van Machiavelli geldt als één van de meest aanstootgevende, immorele werken uit de geschiedenis van de wijsbegeerte. De Engelse naam voor de duivel – ‘The old Nick’ – zou etymologisch afstammen van de voornaam van Machiavelli, Niccolò. Bovendien geldt een ‘machiavellist’ als een immorele, scrupuloze politicus, die geen middel schuwt om zijn macht te behouden.