Nederlands Gesprek Centrum

Eerdere projecten - Solidariteit tussen rijk en arm

Bij het woord solidariteit wordt in eerste instantie vaak gedacht aan solidariteit van rijken met armen. Onze zorgstaat is op dit socialistische beginsel gebouwd, armen hoeven niet onder de armoedegrens te leven en er bestaan vangnetten in de vorm van bijstand, toeslag, huursubsidie, AOW.

Maar bestaan er ook nog mogelijkheden tot een opwaartse spiraal? En hoe zit het eigenlijk met de verantwoordelijkheden van de rijken?

Door de deskundigen in de programmacommissie Solidariteit tussen Rijken en Armen zijn verschillende invalshoeken en deelonderwerpen worden geïnventariseerd. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 3 april 2008. Vervolgens zal tijdens een expertseminar in juni 2008 een analyse worden gemaakt van de verschuivingen, verwachtingen, wensen en vormen van solidariteit tussen rijk en arm. Zoals gebruikelijk presenteren we de bevindingen en public, in oktober 2008. Solidariteit tussen Rijk en Arm.

De volgende mensen namen 3 april 2008 deel aan de programmacommissiebijeenkomst:

Rutger Claassen heeft rechten en filosofie gestudeerd. Een bewerking van zijn doctoraalscriptie filosofie over de manier waarom wij met schaarste omgaan, is najaar 2004 verschenen in boekvorm onder de titel Het eeuwig tekort. Na nog een stage te hebben gelopen bij het Europees Parlement in Brussel, sloot hij in 2003 ook zijn rechtenstudie af. Sindsdien werkt hij als promovendus en docent voor de faculteit wijsbegeerte in Utrecht. Hij bereidt een promotie voor over het onderwerp 'markt & moraal' en coördineert en doceert voor het masterprogramma 'Filosofie in Bedrijf'. Hij is verbonden aan de Waterlandstichting.

Ewald Engelen is filosoof en is als financieel geograaf verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en op projectbasis werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hij maakt deel uit van de Waterlandstichting. Ook is hij redacteur van Beleid en Maatschappij. Keywords van zijn functie aan de Faculty of Social and Behavioral Sciences zijn: Corporate Governance; Pension Fund Restructuring; Financial Markets; Migration; Economic Incorporation.

Olav Velthuis is econoom, redacteur economie van De Volkskrant. Hij publiceerde over de betekenis van geld in zijn boek Imaginary Economics en de en hij is redacteur van de nieuwsbrief Economic Sociology. Hij droeg bij aan het boek Vrijheid Verplicht.

Mirjam Pool schrijft literaire fictie en non fictie en werkt als freelance journalist/tekstschrijver voor diverse opdrachtgevers. Na haar studie politicologie werkte ze onder andere enige jaren als beleidsambtenaar bij het project armoedebestrijding van de Sociale Dienst Amsterdam. Verhalen van Mirjam Pool verschenen onder andere in verschillende tijdschriften. In november 2007 verscheen haar eerste boek: Alle dagen schuld. Alle dagen schuld is een literair non fictie-boek met praktijkverhalen over hedendaagse armoede in Nederland.

Karel Claassen is oud-voorzitter van de Rotaryclub Amsterdam-Minerva. Binnen Rotary vervult hij de 'classificatie advocatuur' en is hij actief in verschillende functies op districts- en landelijk niveau. Hij was auteur van het visierapport ‘Rotary, stilstand of vernieuwing’. Hij schreef het artikel over Rotary op persoonlijke titel. Hij is co-auteur van het boek ‘Gaat de elite ons redden?’

Stijn van Bruggen is beleidsmedewerker bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij is werkzaam bij directie Werk en Bijstand en verantwoordelijk van het armoedebeleid. Van origine is hij bestuurskundige.

Monique Kremer studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en Social Policy aan de University of Sussex, Verenigd Koninkrijk en promoveerde op "How Welfare States Care: Culture, citizenship and gender in Europe". De sociologe vergelijkt in dit onderzoek vier landen die representanten zijn van bestaande verzorgingsstaat modellen (Engeland, Denemarken, Nederland en België). Zij is (mede) redacteur van het boek "Vrijheid verplicht: over tevredenheid en de grenzen van keuzevrijheid”; tevens van het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken/TSS. Binnen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid is zij betrokken bij de projectgroep Verzorgingsstaat.

Jeroen Kirch is directeur executive compensation bij de Hay-group. Hay-group een werkt op globaal niveau als consultancy firma met klanten uit de privé, publieke, commerciële en non-profit sector. Jeroen Kirch is in 2005 door het Nederlandse Management tijdschrift FEM/Business geselecteerd als één van Top 25 Meest Invloedrijke Consultants van Nederland.

Een richting is uitgezet voor het verloop van het project. De nadruk zal komen te liggen op de vragen:

Wat is de verantwoordelijkheid van beiden?
- wat zijn de condities voor solidariteit met arm: De grens aan de rechten van arm?
- wat zijn de plichten van rijk?

In hoeverre voldoet de toestand nu daaraan?
-wat mist er voor de kansen tot opwaarste mobiliteit?
-wat is er aan solidariteit buiten het formele: informele en nieuwe vormen van solidariteit