Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

ANBI

featured image

Het Nederlands Gesprek Centrum heeft een ANBI-status, ze is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Hieronder staan enkele gegevens met betrekking tot deze status:
– Het fiscaal nummer is 27.73.258.
– Het bestuur is onbezoldigd. De projectcoördinator werkt op uurbasis onder supervisie van het bestuur voor een tarief van 75,- per uur.
– De jaarrekening 2014 is in te zien door hier te klikken.

Recente activiteiten
In de afgelopen vijf jaar heeft het NGC de volgende activiteiten ontplooid:

Symposia
– Machiavelli, waarom je politiek en moraal moet scheiden met Hans Achterhuis en Leon Heuts
– Bart Tromp-lezingen door Henk van Os, Jan Bank en Herman Tjeenk Willink
– Nederland & het algemeen belang. Polderen over het hogere met Gabriël van den Brink, Erik Borgman, Heidi de Mare   en Paul Dekker
– Hans Achterhuis in gesprek met radicalen
– Een filosofische kijk op de rol van arbeid in onze samenleving
– Kafka aan het overheidsloket met Albert Jan Kruiter en Herman Vuijsje

Publicaties
– Polderen 3.0; Nederland en het algemeen belang – Yvonne Zonderop
– Secularisatie; een winst- en verliesrekening – Jan Bank
– Gelijke Monniken – Henk van Os
– De verwaarloosde staat – Herman Tjeenk Willink

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Algemene missie
Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) meent dat het gesprek over serieuze zaken de samenleving dient. Het NGC stelt zich ten doel mensen uit de sfeer van de overheid, maatschappelijke organisaties, wetenschap en vrije beroepen een forum te bieden waar normatief geladen thema’s, rustig en zonder voortijdige publiciteit en polarisatie, aan de orde kunnen worden gesteld. Daarbij werkt het NGC langs twee sporen: vrijplaats en waakhond. De vrijplaatsfunctie richt zich op het verhelderen van normatieve of ideologische tegenstellingen. In het gesprek gaat het om de verkenning van elkaars standpunten zonder dwang tot consensusvorming (al is het meegenomen wanneer consensus mogelijk blijkt).

Het NGC in de functie van waakhond vraagt aandacht voor thema’s die ten onrechte op de maatschappelijke agenda ontbreken. Hierbij zoekt het NGC de openbaarheid zonder vooringenomen standpunt, behalve het standpunt dat juist ‘brandgevaarlijke’ onderwerpen een serieuze publieke behandeling verdienen. Het NGC is een neutrale, niet-politieke organisatie en behartigt enkel het belang van een open dialoog tussen verschillende groepen in de samenleving.

Geschiedenis
Het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) komt voort uit het gijzelaarskamp St.Michielsgestel. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield de Duitse bezetter in dit kamp honderden burgemeesters, hoogleraren, schrijvers, advocaten, Kamerleden en geestelijken in gijzeling – een dwarsdoorsnede van de toenmalige elite. Een onbedoeld neveneffect van St.Michielsgestel was dat mensen die voorheen in het verzuilde Nederland nauwelijks met elkaar in aanraking kwamen, diepgaand met elkaar spraken. Katholieken, hervormden, gereformeerden, socialisten, humanisten en liberalen
ontdekten in het gijzelaarskamp dat een gesprek over de grenzen van de zuilen heen zeer wel mogelijk was.

Een van de initiatieven die uit deze unieke contacten voortvloeiden was het NGC, dat in 1949 werd opgericht. Het NGC stelde zich ten doel “bij de voornaamste in het Nederlandse volksleven aanwezige richtingen en groepen een beter inzicht in en een vollediger begrip voor de wederzijdse standpunten en opvattingen te bevorderen, opdat daardoor de eenheid en verscheidenheid, welke in het Nederlandse volksleven wordt aangetroffen, beter beseft en juister gewaardeerd worden”. Deze doelstelling wilde het NGC bereiken door het organiseren van ‘gesprekken’ tussen de verschillende zuilen over belangwekkende, maar lastige en gevoelige thema’s.

Doelstelling
De doelstelling van het NGC luidt: ‘Ruimte geven aan onenigheid op niveau – dat is al meer dan vijftig jaar het doel van het Nederlands Gesprek Centrum (NGC). Het NGC initieert en begeleidt het ‘gesprek’ tussen deskundigen en belanghebbenden over maatschappelijke thema’s die nog onvoldoende zijn uitgediept. Of die ten onrechte niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Het NGC meent dat het gesprek over serieuze zaken de samenleving dient. Daarom wil het een forum zijn waar belangwekkende thema’s op het scherpst van de snede aan de orde kunnen komen, zonder
dwang tot consensusvorming.’

De missie voor de komende jaren
Het NGC is opgericht in de tijd van de verzuiling. Het probeerde de kloof tussen de zuilen weg te nemen. Inmiddels is de oude verzuiling min of meer verdwenen en schrijven en praten de media volop over alle mogelijke religieuze en maatschappelijke thema’s, knelpunten en geschillen. Dit is reden voor het NGC om de koers te verleggen en andere gesprekken te bevorderen. Zo zal ze de komende jaren Nederlandse en Europese topbestuurders vragen waar het bij hen knaagt: waar zouden we het over moeten hebben, maar hebben we het steeds maar niet over? Rond deze thema´s wil het NGC expertsessies met de topbestuurders organiseren, gevolgd door publiekscongressen. Daarnaast houden we oog voor de actualiteit. Als blijkt dat bepaalde gesprekken maar niet op gang willen komen, dan zal het NGC proberen het debat actief te bevorderen. Opnieuw is daarbij de intentie om gesprekken te voeren over onderwerpen die, zoals de doelstelling zegt, ´nog onvoldoende zijn uitgediept. Of die ten onrechte niet de aandacht krijgen die ze verdienen.´
Contactgegevens
Nederlands Gesprek Centrum
ISVW
Dodeweg 8
3832 RD Leusden
ngc@isvw.nl
033-4227205

IBAN: NL61INGB0000007070

De projectcoördinator is te bereiken onder:
Hans Kennepohl
h.kennepohl@isvw.nl
06 14024420