Strategische kennisverwerving voor de bestuurlijke en ambtelijke top.

Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur

featured image

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, de leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving, om succesvol te zijn moeten deze opgaven voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig. De burger moet niet alleen worden geïnformeerd, maar worden gezien als gelijkwaardige partner die meedenkt, meewerkt en initiatief neemt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur.

Om hieraan een impuls te geven organiseerden het Nederlands Gesprek Centrum en het blad Binnenlands Bestuur in opdracht van het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. In een vijftal middagbijeenkomsten rondom verschillende thema’s en op verschillende plaatsen in het land werd verkend hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op?

Doordat de ervaringen van de ene bijeenkomst uitgangspunt vormden voor de volgende bijeenkomst, ontstond een estafette van succesvolle aanpakken van burgerparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie. De middagbijeenkomsten waren bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is in nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur en de vele voorbeeldprojecten op dit gebied.

De reeks bestond uit vijf bijeenkomsten van september 2018 tot januari 1019:

19 september: samenwerken in het sociaal domein, stadhuis Leeuwarden
1 november: draagvlak voor de energietransitie, gemeentehuis Amersfoort
22 november: leefbaarheid en veiligheid als co-productie, debatcentrum Arminius Rotterdam
13 december: onze omgevingswet, stadhuis Haarlem
17 januari: Kompas met verkiezing Beste Bestuurders van Nederland, theater het Speelhuis, Helmond

Op de eerste vier bijeenkomsten werden steeds een achttal voorbeeldprojecten gepresenteerd, waarna deelnemers in kleine groepen in gesprek gingen met voorbeeldprojectleiders. Deelnemers konden zo veel kennis opdoen over het hoe en waarom van deze projecten, terwijl tegelijkertijd gespreksleiders van Binnenlandse Zaken kennis opdeden over de verhouding tussen overheid en burger. Deze kennis was aanleiding voor een essay in het blad Binnenlands Bestuur, hier te lezen.

 

Gerelateerd

Effectief Altruïsme met Rutger Bregman

Hoe kun jij de wereld het beste iets beter maken? De snelgroeiende beweging van ‘effectief altruïsme’ onderzoekt hoe jij het meest effectief ‘goed’ kunt doen. Aan welke organisatie kun je het beste geld geven? Waar kun jij, met jouw talenten en interesses, het beste je tijd aan besteden? In welke baan draag je het meeste […]

Nederland na de crisis

Vijf bijeenkomsten over de lange termijngevolgen van Covid19, november – december 2021. Het tijdelijke Directoraat-Generaal Samenleving en Covid-19, ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voerde in het voorjaar van 2021 veel gesprekken met onder meer maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschappers, uitmondend in het rapport Nederland na de crisis. Aansluitend hierop organiseerde het NGC […]

Thorbecke 2030

Een serie van vijf bijeenkomsten waarin de staat van het decentraal bestuur wordt verkend, 16 januari, 5 maart, 5 november, 26 november en 3 december 2020 Met Wobine Buijs-Glaudemans, Geerten Boogaard, Douwe Jan Elzinga, Marcel Boogers, Ferd Crone en anderen. In opdracht van Democratie in Actie, in samenwerking met Binnenlands Bestuur